Γ‰cole Cleveland Elementary
North Vancouver School District
Class Organization
​​

Wishing to contact your child's teacher? 

                                              Please email them at...      first initial last name@sd44.ca  

     For example, email Joe Campbell: jcampbell@sd44.ca

​     β€¦with the following exceptions: Catherine Crepeau - cblais-crepeau@sd44.ca, Andreanne Fullum - afullum-precourt@sd44.ca, Dominique Voisard - dominiquevoisard@sd44.ca, Colin Young – cayoung@sd44.ca, TJ Turenne - tturenne@sd44.ca 

English

E01 - 7 – Mr. Quinn Hill

E02 – 5/6 β€“ Mr. Jeremy Flack

E03 - 5/6 - Mr. Colin Young

E04 – 4 - Ms. Adrienne Molinski & Ms. Anne Bourne

E05 – 3 - Ms. Heather Pearson

E06 – 2/3 β€“ Ms. Megan Corrigan

E07 – 1/2 – Ms. Eveonne Mort

E08 – 1 - Ms. Karen Oldridge

E09 - K - Ms. Tami Thurston

French

F01 – 6/7 - Mme Maria Power

F02 - 6/7 - M. TJ Turenne

F03 - 6/7 - Mme Catherine Crepeau & Mme Jocelyn McIntyre

F04 - 5 - Mme Kira Lee & Mme Catherine Crepeau

F05 - 4/5 - M. Jean-Paul Tremblay

F06 - 4 β€“ Mme Janice Cork & Mme Quina Wheeler

F07 - 3 - Mme Milia Adam

F08 - 3 – Mme Lauren Kellman

F09 - 2 - Mme Michelle Didier

F10 - 2 - Mme Debra Cusanelli

F11 - 1 - Mme Arielle Doyle

F12 - 1 - Mme Camille Ryan

F13 - K - Mme Rosalind Berry & Mme Dominique Voisard

F14 - K - Mme Danielle Cullen

​ 

​